KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA MİSAFİR/MÜŞTERİ/ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz misafir/müşteri/ziyaretçilerinin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesine ilişkin yürütülen faaliyetler, CARYA TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda (“Politika”) belirlenen esaslar çerçevesinde oluşturularak işbu Misafir/Müşteri/Ziyaretçi Aydınlatma Metni’nde uygulamaya konularak yönetilmektedir.

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

CARYA TURİZM YATIRIMLARI A.Ş. olarak veri sorumlu sıfatıyla misafir/ müşteri/ ziyaretçilerimizden elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Araçları

Kişisel veriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak fiziken ve elektronik ortamda, CARYA TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.  misafir/müşteri/ziyaretçisi olmanız sebebiyle, kanunlarda öngörülen sebeplerle ve hizmet ilişkinin ifası gereğince faaliyetlerimizin yürütülmesi, hizmetlerimizin işleyişi ve geliştirilmesi çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KANUN’un öngördüğü şartlarda yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KANUN’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 

 

Şirket, kişisel verilerin güvenliğine özel önem vermekte ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır. Kişisel bilgiler, misafir/müşteri/ziyaretçilerimize daha iyi hizmet verebilmek, kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirilebilmek, misafir/müşteri/ziyaretçilerimizle iletişimi geliştirebilmek, gereksinimleri ve ilgi alanlarını anlayabilmek amacıyla misafir/müşteri/ziyaretçilerimizden talep edilmektedir.

 

Kanun’a göre elektronik veya basılı olarak muhafaza edilen, aşağıda “İşlenen Kişisel Verileriniz” başlıklı listede belirtilen, bir gerçek kişi ile ilişkilendirilebilen her türlü veri “Kişisel Veri” olarak tanımlanmaktadır. Kişisel veriler;

 • Ticari ilişkilerimiz kapsamında ve sizlerle olan ilişkimiz dahilinde,
 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Tarafımıza bildirdiğiniz ve bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabilecek ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda yurtiçi ve yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecektir. 

 

Şirket olarak, misafir/müşteri/ziyaretçinin fiziki veya elektronik olarak muhafaza edilen tüm kişisel veriler, misafir/müşteri/ziyaretçilerimize karşı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, hizmet sürecinin takip edilmesi, ilgili kurumlara gerekli bildirimlerin yapılabilmesi, yasal mevzuatın uygulanabilmesi, kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla hizmet ilişkisinin sona ermesini takip eden 2 yıl boyunca gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmak sureti elektronik olan veya olmayan bir şekilde muhafaza edilmektedir.

 

 1. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri ve İşleme Amaçları
  • İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Şirketimiz tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veri kategorileri ve açıklamaları aşağıda düzenlenmiştir.

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

AÇIKLAMA

Kimlik Bilgisi

Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir. (Ad, soyadı, imza/imza beyannamesi, doğum tarihi, milliyeti, cinsiyet, medeni durumu, T.C. kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti, ehliyet sureti, pasaport sureti (yabancı vatandaşlar için)

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, adres, e-posta adresi / kurumsal e-posta adresi

Görsel ve İşitsel Veri

Fotoğraf, ses kayıtları

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler (VIP araç hizmetinden faydalanılması halinde binilen-inilen durak verisi ile saati)

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler (kamera kayıtları, araç bilgisi kayıtları/araç plakası, tutanaklar, güvenlik noktasında alınan kayıtlar, misafir geliş ve çıkış tarihleri, vb.)

İşlem Bilgisi ile İşlem Güvenliği Bilgisi

Şirketimiz tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, sunulan hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla işlenen anket bilgisi, beyan bilgisi, alışveriş bilgisi, çağrı merkezi kayıtları, üyelik bilgisi, cookie kayıtları gibi veriler ile faaliyetlerimizin yürütülmesi sırasında teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz (örneğin: internet erişim logları/giriş-çıkış logları gibi log kayıtları, safe box şifre/algoritma, IP bilgisi, kimlik doğrulama bilgileri)

Aile ve Yakını Verisi

Aile ve yakının adı, soyadı, T.C. kimlik no, pasaport no, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, Acil durumlarda ulaşılacak yakının adı, soyadı, telefon numarası

Finansal Veri

Kart bilgisi

Mesleki Deneyim

Meslek

Müşteri İşlem

Şikâyet, talep ya da öneri, uçuş bilgileri

Pazarlama

Anket bilgileri

Özel Nitelikli Veri

Kimlik suretinde bulunması halinde din bilgisi, sağlık bilgisi (hastalık izleme tarih bilgileri, hastalık belirtileri bilgileri, hastalık izleme oranları bilgileri), gıda alerjisi, sporcu diyetleri vb. bilgiler

Irk ve Etnik Köken

Misafire özel ve yakın hizmet sunulabilmesi için edinilen dil bilgisi

Diğer

Beraber konaklayan kişi bilgisi, Golf oynanması halinde oyun süresi, oyun arkadaşları ile grup bilgisi, kayıp eşya, konaklama yapılan odaya ilişkin setup bilgileri, tercih edilen koku verisi

Denetim ve Teftiş Bilgisi

Şirketimizin operasyonel, finansal, suistimal ve uyum denetimi faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin işlenen kişisel veriler

Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

 

 • İşleme Amaçları

Şirketimiz, aşağıda belirtilen amaçlarla misafir/müşteri/ziyaretçiye ait kişisel verileri ilgili Şirketimizden temin etmekte ve işlemektedir:

 • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Etkinlik yönetimi
 • Misafir/müşteri/ziyaretçi ilişkileri yönetimi
 • İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
 • Şirket finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi
 • Şirket hukuk işlerinin icrası/takibi
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası
 • Talep ve şikâyet yönetimi
 • Topluluk değerlerinin güvenliğinin sağlanması
 • Şirket itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi
 • Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 • Misafir/müşteri/ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, resmi ve özel mercilere, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili genel bilgiye ayrıca Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nın 6.2. maddesinden ulaşılması mümkündür.

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla;

 • Kişisel verinin aktarılması için veri sahibinin açık rızasının varlığı şarttır. Ancak kişisel verinin, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir.
 • Özel nitelikli kişisel verinin aktarılması ise;
  • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili faaliyetin tabi olduğu kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecek ve aktarılabilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınması doğrultusunda aktarılabilecektir.
  • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecek ve aktarılabilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınması doğrultusunda aktarılabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 3.2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve CARYA TURİZM YATIRIMLARI A.Ş. ’nin tabi olduğu mevzuat hükümlerine uyumunun sağlanması amacı ile CARYA TURİZM YATIRIMLARI A.Ş. ’ye ve grup şirketlerine, hizmetlerinden faydalanılan ve işbirliği içerisinde olunan şirketler veya üçüncü kişilere ve ilgili resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir. Sınırlı olmamakla birlikte şöyle ki;

 

VERİ AKTARIMI
YAPILABİLECEK KİŞİLER

TANIMI

VERİ AKTARIM AMACI

İş Ortağı

CARYA TURİZM YATIRIMLARI A.Ş. ticari faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak

Tedarikçi

CARYA TURİZM YATIRIMLARI A.Ş. ’nin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında, CARYA TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.’nin emir ve talimatlarına uygun ve sözleşme temelli olarak CARYA TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.’ye hizmet sunan taraflar

Şirket’in tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirket’in ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirket’e sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak

Grup Şirketleri

CARYA TURİZM YATIRIMLARI A.Ş. ile grup şirketler

Şirket’in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin planlanması ve faaliyetlerinin sürdürülmesi ile denetim gibi amaçlarla sınırlı olarak

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket’in bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri

İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz CARYA GOLF Kulübü tarafından, her türlü sözlü, yazlı ya da elektronik ortamda yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda şirketimizce sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeplerle, işbu Aydınlatma Metni’ndeki kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında kalmakla fiziki ya da elektronik ortamlar kullanılarak kişisel verileriniz toplanmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

KVK Kanunu’nun 11. Maddesi gereğince kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

(1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(6) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kişisel veri sahipleri, madde 6.maddesinde “Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız” başlığı altında sayılmış haklarına ilişkin taleplerini Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirketimize iletebileceklerdir. Bu doğrultuda web adresinden ulaşılabilecek “KVK Başvuru Formu”ndan yararlanabileceklerdir.

 

Kişisel veri sahibinin başvuru yöntemleri şöyledir;

 1. Başvuru formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile Carya Golf Club, Belek 07500 Serik Antalya /Türkiye adresine iletilmesi,
 2. Başvuru formu doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun caryaturizm@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi.
 • Başvuru formu doldurulup mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@caryagolf.com e-posta adresine elektronik posta ile gönderilmesi.

 

Şirketimiz, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları KVK Kanunu’na uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

 

Kişisel veri sahiplerinin işbu Aydınlatma Metni’nin 9.1. maddesinde “Kişisel Veri Sahibinin Hakları” başlığı altında yer alan haklara ilişkin talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ine uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz veri sorumlusu sıfatıyla KVK Kanunu’nun 13. Maddesine uygun olarak, talebin göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılmasını sağlamak üzere gerekli süreçleri yürütecektir.

 

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

Şirketimiz, veri güvenliğinin sağlanması kapsamında, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla bilgi talep edebilir. Şirketimiz ayrıca kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Veri sahibinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, Şirketimiz tarafından gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.

 

Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.