KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN TEDARİKÇİ, İŞ ORTAĞI, DIŞ HİZMET SAĞLAYICI AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereğince (Bundan sonra "Kanun" olarak anılacaktır.) CARYA TURİZM YATIRIMLARI A.Ş. bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır. Veri sorumlusu; CARYA TURİZM YATIRIMLARI A.Ş. tarafından, sizin veya temsilcisi olduğunuz şirketiniz yetkililerin sözleşme ilişkimiz kapsamında sağlanan ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslarla ilgili olarak aydınlatılması amacı ile belirtilen kişisel verilerin elde edilmesi sırasında yetkilendirdiği kişidir.

 

Kişisel verileriniz Kanun’un 4. Maddesinde sayılan ilkeler doğrultusunda;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar ile
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenecektir.

 

Ayrıca, Kanun'un 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak Kanunu’nda tanımlı şekli ile kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

 

Buna göre;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde şirketimiz tarafından işlenmesi,
 • Kişisel verilerinizi şirketimiz tarafından işlenmesinin şirketimizin veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumu da bulunması,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması durumlarında şirketimiz kişisel verilerinizi işlemektedir.

 

Bu kapsamda şirketimiz kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep / şikâyetlerin takibi,
 • Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,
 • Diğer: rezervasyon hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Diğer: oda düzenlemesini gerçekleştirmek, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

  

Kişisel verilerinizi,

 1. Ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dâhilinde;
 2. İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 3. Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 4. Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 

 

Şirket, kişisel verilerin güvenliğine özel önem vermekte ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır. Hizmetin sona ermesini takiben aşağıda işlenen veriler başlığı altında detaylandırılan kimlik verileri ile iletişim verileri 10 yıl boyunca, özel nitelikli kişisel verileriniz, görsel ve işitsel nitelikli kişisel verileriniz ile aile ve yakını kişisel verilerinizi 2 yıl süre ile gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmak sureti ile muhafaza edilecektir.

 

Kişisel verileriniz, şirket tarafından sağlanan hizmet ve şirket ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirket birimleri ve ofisler, topluluk şirket, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, acenteler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirket ve topluluk şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, şirket hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirket veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, acenteler vasıtası ile Şirket hizmet alma talebinde bulunduğunuzda, şirket düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kimlik: Ad, soyadı, TCKN, seri-sıra no

İletişim: Telefon numarası, kurumsal telefon numarası, posta kodu, fatura adresi, açık adres bilgisi (şahıs şirketi olmanız halinde), iş yeri adresi, e-posta adresi, kurumsal e-posta adresi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları

Lokasyon: Konaklama gerekmesi halinde Oda numarası., seyahat bilgileri, transfer bilgileri, transfer durak verileri

İşlem Güvenliği: internet erişim logları, giriş çıkış logları

Fiziksel Mekân Güvenliği: Şirket çalışanı giriş-çıkış tarihleri

Diğer: Araç plakası, Tedarikçi ürün kabul bilgisi, acente/firma bilgileri, mesleği, banka hesap numarası (şahıs şirketi olmanız halinde), faaliyete başlama tarihi (şahıs şirketi olmanız halinde), son üç yıl kar veya zararı (şahıs şirketi olmanız halinde)

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimizin ve şirket topluluğumuzun iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (şirket tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, şirketimize ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı / müşteri / tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile şirketimizin misafir hizmetleri politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, şirketimizin yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, gerekli tedbirler alınmak sureti ile işbu aydınlatma metninde belirtilen koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir. 

 

Yasal yükümlülükler ya da KVKK’nın 8/2 ile 9/2’nci maddesi şartlarının varlığı halinde toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve güncel bir şekilde belirli, açık ve meşru amaçlar dahilinde sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla, ödeme ve tahsilatların gerçekleştirilmesi, sözleşme ifa süreçlerin yürütülmesi, olası bir hukuki ihtilaf, soruşturma, adli ya da idari denetim ve sair hallerde hukuki savunma hakkımızın kullanılması, resmi ya da yasal diğer bilgi ve belge taleplerine yanıt verme gibi amaçlar doğrultusunda bankalar, şirket avukatımız, bilgi talep eden adli ve idari merciler ile Şirketimizin açıklanan amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla hizmet alacağı üçüncü taraf kişi veya kişilerle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

 

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Tanımı

Veri Aktarım Amacı

İş Ortağı

(Acente, müşteri vb.)

Şirketin ticari faaliyetlerini yürütürken hizmet almak veya satmak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları tanımlamaktadır.

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek, yetkili veya çalışanı değerlendirmek amacıyla sınırlı olarak.

Tedarikçi

Şirketin ticari faaliyetlerini yürütürken, şirketin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak şirkete ürün/hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır.

Şirketin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve şirketin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli ürü ve hizmetlerin şirkete sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak.

Şirket Yetkilileri

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkili gerçek kişiler

Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, İlgili mevzuat hükümlerine göre şirketin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması, mali işler vb. amaçlarıyla sınırlı olarak

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili mevzuat hükümlerine göre şirketten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri

İlgili mevzuat hükümlerine göre şirketten bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

 

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Çeşitli sözleşme, taahhüt, protokol vb. metinlerin imzalanması sırasında işbu hukuki metinlerin ekinde siz imza yetkilileri tarafından ibraz edilen imza sirkülerini teslim almak suretiyle topluyor; matbu olarak ve dijital olarak sanal sunucuda saklama, olası bir ihtilaf halinde ilgili mercilere aktarma, sözleşmenin ifası süreçlerinde yetkili kişi ve kurumlara aktarma ile işin niteliğine ve talep edilen/işlenmesi gereken kişisel verilerin niteliğine göre otomatik ya da otomatik olmayan yollarla veri tabanı oluşturmak, liste yapmak, belge doldurmak, dilekçe yazmak, form doldurmak vb suretiyle işliyoruz.

 

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması, şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 

Kişisel Verilerinizin Doğru Ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kişisel verilerini şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.

 

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri aşağıda belirtilen e-posta adresinden veya şirketimizin adresine fiziki posta yoluyla gerekli bildirimleri yapabilirsiniz.

 

Kanun’un 11. Maddesine göre aşağıdaki haklarınız vardır:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. İşlenen verilerin sadece otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 5. Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğinde belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketimizin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirketimiz tarafından talebinizin sebebine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin; şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde, Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

Başvuru kısmı hangi yollarla yapılıyor?

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK Başvuru Formuna web adresinden ulaşabilir ve imzalayarak Şirket’e iletilebilirsiniz.

 

(i)    Başvuru formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile Carya Golf Kulübü posta adresine iletilmesi,

(ii)   Başvuru formu doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “Güvenli Elektronik İmza”nızla veya mobil imzanızla ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle  kvkk@caryagolf.com e-posta adresine gönderilmesi.

               

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

CARYA GOLF KULÜBÜ, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

Söz konusu haklar, politikada belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi

İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve varsa Kanunların belirlediği süreler geçince; Şirketimizin “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası” doğrultusunda re’sen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

CARYA TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.

KEP Adresi: caryaturizm@hs01.kep.tr

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES: Carya Golf Club - Belek 07500 Serik/Antalya/Turkey

TEL: +90 (242) 710 3434

FAX: +90 (242) 725 6200

E-Posta: kvkk@caryagolf.com